Splošni pogoji poslovanja

PODJETJA LAPP, D.O.O.

 

 1. Uvod

S spletnima stranema https://www.etrgovina-lappslovenija.si in https://lappslovenia.lappgroup.com upravlja podjetje LAPP, d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, matična številka: 6488340000, davčna številka: SI64926958.

Splošni pogoji poslovanja so osnova za vse naše dobave in storitve za podjetja in so v veljavi tudi brez izrecnega soglasja kupca, ki je prejel našo storitev. Pogoji poslovanja drugih pogodbenih strank se ne uporabljajo, tudi če jim kot izvajalec storitve izrecno ne nasprotujemo in naročilo izvedemo. Odstopanja in dopolnitve pogojev predlagane s strani nasprotne pogodbene stranke veljajo zgolj v primeru, ko so le-te dogovorjene na podlagi naše izrecne pisne potrditve ter veljajo zgolj za posel, za katerega so bile dogovorjene. Spodaj navedeni pogoji poslovanja veljajo za prihodnje pogodbe tudi v primerih, če to ni izrecno dogovorjeno. V primeru spletnega naročila, je predpogoj za poslovno sodelovanje tudi izbira naslova za dostavo na območju Republike Slovenije, saj dostava izdelkov podjetja LAPP, d.o.o. poteka le na območju te države.

S temi splošnimi pogoji poslovanja se podjetje LAPP d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec) in kupec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih za tekoče in nemoteno poslovanje.

Kupec s sprejemom ponudbe, sklenitvijo pogodbe, vsakokratno oddajo naročila ali na katerikoli drugi obojestransko sprejemljiv način potrjuje, da sprejema te splošne pogoje poslovanja in da se z njimi v celoti strinja. Ti splošni pogoji poslovanja so sestavni del sklenjene pogodbe in so javno objavljeni na naslovu: https://www.etrgovina-lappslovenija.si in https://lappslovenia.lappgroup.com.

 

 1. Ponudba in sklenitev pogodbe

Vsa obvestila glede prodaje lahko pogodbeni stranki izmenjata v pisni obliki, ustno ali telefonsko. Morebitni ustni dogovor je za prodajalca zavezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pisni obliki.

Vse naše ponudbe so nezavezujoče. Pogodba je sklenjena ko kupcu, ki je oddal naročilo, pošljemo pisno potrditev naročila, ki je posredovano v elektronski obliki in je pogodba tako veljavna tudi brez lastnoročnega podpisa in navedbe imena podpisnika. Vsakega naročila nismo obvezani sprejeti in potrditi. Pogodbena vsebina posla je razvidna iz naše potrditve naročila. Podatki, ki so med procesom izdelave ponudbe podani pred samim dokončnim naročilom (v primeru posebnih vodnikov npr. zaradi dodatnih besedil, risb, vzorcev proizvodov), so zavezujoči le takrat, ko so potrjeni z našo potrditvijo naročila ali pa so pisno potrjeni kasneje.

Naši prodajni zastopniki nimajo pooblastil za dajanje garancij in sklepanje dogovorov, ki odstopajo od pričujočih pogojev poslovanja. Morebitni tovrstni dogovori so veljavni zgolj v primerih, ko jih naše podjetje potrdi tudi v pisni obliki.

Če med sklenitvijo pogodbe in dostavo pride do nepredvidenih zvišanj cen materiala, prevoznih stroškov, davkov ali dajatev, imamo pravico prilagoditi ceno navzgor ali navzdol v skladu s temi dejavniki, po naši razumni presoji, če blago ni bilo dobavljeno v roku štirih mesecev od sklenitve pogodbe. Za spremembe na željo stranke po sklenitvi pogodbe, lahko cene prilagodimo glede na dodatne nastale stroške.

Prodajalec ni dolžan sprejeti naročila in dobaviti blaga kupcu v primerih, ko kupec svojih obstoječih zapadlih obveznosti do prodajalca ne poravnava v roku ali v primeru slabe bonitete kupca. Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko za izvedbo posameznih naročil od kupca zahteva delno ali 100% predplačilo.

Če kupec od naročila, potem ko ga je prodajalec potrdil, enostransko odstopi, mora poravnati vse stroške, ki so prodajalcu v zvezi z naročilom nastali.

2.1 Spletna prodaja: Sklenitev pogodbe med Lapp, d.o.o. in kupcem, v primeru spletnega naročila, poteka po naslednjem postopku:

Registracija kupca

Spletna prodaja je namenjena le registriranim pravnim osebam. Za prikaz pravilnih cen in možnost naročila blaga, se je potrebno predhodno registrirati, s klikom na gumb registracija in vnosom zahtevanih podatkov. Registracija bo potrjena s strani administratorja spletne strani najkasneje naslednji delovni dan.

Postopek nakupa

 1. S klikom na ikono osebe (desno zgoraj) in gumb »Prijava« izvedite prijavo v spletno trgovino
 2. Izberite želene izdelke s klikom na ikono nakupovalnega vozička, na ustreznih straneh izdelkov v naši spletni trgovini (izbor se doda v nakupovalno košarico).
 3. Preverite izbrane izdelke v nakupovalni košarici s klikom na ikono nakupovalnega vozička (zgornji desni kot)
 4. Opredelite količine izdelkov ali odstranite izbrane izdelke iz košarice
 5. Kliknite gumb »POSODOBI NAKUPOVALNO KOŠARICO«
 6. Potrdite strinjanje s pogoji poslovanja in pritisnite gumb »BLAGAJNA«.
 7. Vnesite in preverite podatke za pošiljanje
 8. Potrdite svoje naročilo in cene izdelkov s klikom na gumb “POTRDI”
 9. Prejeli boste avtomatsko potrditev oddanega naročila
 10. Pogodba je sklenjena, ko pošljemo pisno potrditev naročila, s predvidenimi dobavnimi roki.

2.2 Pogodbeni jezik: Pogodbeni jezik je praviloma slovenščina. Sprotna komunikacija med prodajalcem in kupcem lahko poteka tudi v angleškem jeziku.

 1. Cene

Vse cene, ki jih navajamo, so nezavezujoče, razen če smo jih potrdili v naši potrditvi naročila. Cene so praviloma neto brez DDV, razen če je drugače določeno in ne vključujejo stroškov razkladanja blaga.

Za naročila preko spletne trgovine ne veljajo kataloške cene ampak veljajo cene navedene na spletni strani, v njeni košarici in strani za naročilo. Ob prijavi v spletno trgovino se ob izdelkih in v košarici pojavijo neto cene prilagojene stranki. Osnova za izračun cen je naš veljaven cenik, pri čemer veljajo cene, ki so v ceniku na dan potrditve naročila.

Cene ne vključujejo stroškov pošiljanja, posebnega pakiranja ali dostave tovora posebnih dimenzij.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila kadarkoli v teku poslovnega leta.

3.1 Embalaža: Embalaža za pošiljanje se lahko obračuna ločeno ali pa je kupcu posojena. Podjetje LAPP d.o.o. ni dolžno sprejemati vračil prodajne embalaže. Če se zaradi poslovne ustrežljivosti odločimo za prevzem vrnjene prodajne embalaže, morebitni stroški transporta in razgradnje bremenijo kupca. O načinu prevzema vrnjene embalaže je potreben predhodni dogovor z našim podjetjem. Brez predhodne napovedi vračilo embalaže ni mogoče.

3.2 Minimalna vrednost naročila in rezi:

 1. Spletna prodaja: 50 EUR neto, brez DDV. Za naročila manjše neto vrednosti, od navedene minimalne vrednosti, obračunamo pavšalni strošek obdelave naročila v višini 10 EUR (vključujoč poštnino).
 2. Standardno naročilo (po e-pošti/telefonu): 100 EUR neto, brez DDV. Za naročila manjše neto vrednosti, od navedene minimalne vrednosti, obračunamo pavšalni strošek obdelave naročila v višini 20 EUR (vključujoč poštnino).

3.3 Dolžine kablov po meri: Za posebne dolžine kablov, ki so izven naših kataloških standardov, t. j. na splošno 50/100/500/1000 m, ali dolžine, ki ne ustrezajo trenutnim skladiščenim dolžinam v kolutih ali na kabelskih bobnih, praviloma obračunamo pribitek za rezanje in sicer v višini 15 EUR na rez.

3.4 Poštnina:

 1. Spletna prodaja: Minimalna vrednost posamezne dostave blaga na območju Slovenije, brez stroškov dostave za kupca, znaša vsaj 400 EUR neto.
 2. Standardno naročilo (po e-pošti/telefonu): Minimalna vrednost posamezne dostave blaga na območju Slovenije, brez stroškov dostave za kupca, znaša vsaj 600 EUR neto.
 3. Naročila pod minimalno vrednostjo za brezplačno dostavo za kupca: za dostavo blaga na območju Slovenije, ki ne dosega zgoraj navedenih minimalnih vrednosti posamezne dostave blaga, zaračunamo pavšalne stroške poštnine in pakiranja v višini 5,99 EUR na pošiljko. Če kupec želi poseben način dostave pošiljke (npr. hitra/ekspresna/pošiljka z garancijo), sam v celoti prevzame stroške tovrstnega pošiljanja. Morebitne dodatne stroške zaradi kupčeve odklonitve razkladanja pošiljke nosi kupec. Če kupec sam prevzame blago v našem skladišču, poštnine ne zaračunavamo.

3.5 Če se v času med sklenitvijo pogodbe in dobavo stroški materiala, dela ali transporta dvignejo v izrednem obsegu, ki ga ni bilo mogoče vnaprej predvideti, imamo pravico, da ustrezno prilagodimo cene. Če kupec po sklenitvi pogodbe izvede spremembe naročila, imamo pravico do ustrezne prilagoditve cen, ki je potrebna zaradi dodatnih stroškov v zvezi s spremenjenim naročilom.

 1. Dovoljena toleranca

Dovoljena toleranca pri dobavi znaša 15 % od navedene količinske mere. Posebni proizvodi, ki so evidentirani v metrih, so izdelani v vnaprej določenih dolžinah. Možna je dobava v delnih dolžinah. Tehnične zmogljivosti proizvodnje omogočajo, da lahko določeno dolžino proizvoda, ki je bila naročena, razdelimo na več manjših dolžin.

V primerih, ko izvedemo dobavo znotraj tolerančnih vrednosti, je kupec dolžan plačati le dejansko dobavljeno količino blaga.

 1. Dobave in dobavni roki

Prizadevamo si, da se po najboljših močeh držimo terminov in rokov, ki jih navedemo v potrditvi naročila. Termini in roki, ki so navedeni v potrditvi naročila, predstavljajo predvideni rok dobave, ne odražajo pa točno določenega dneva dobave.

5.1 Dejanski dobavni rok prične teči šele po končni določitvi vseh podrobnosti v zvezi z naročilom in dobavo ob naši potrditvi naročila. Predpogoj za izvedbo dobave so pravočasno posredovani odgovori kupca na naša vprašanja, pravočasno posredovanje vseh zahtevanih oz. potrebnih skic in gradiv ter delov, ki jih je potrebno zagotoviti ter pridobitev vseh morebitnih potrebnih dovoljenj, sicer se rok dobave ustrezno podaljša.

5.2 Rok dobave je izpolnjen, če je bila pošiljka v dogovorjenem roku odposlana, oz. če je bilo sporočeno, da so izpolnjeni pogoji za odpremo pošiljke ali če je kupec pošiljko sam prevzel.

5.3 Dobavo smo dolžni izvesti le v primeru, ko je kupec poravnal vsa plačila, ki so bila dogovorjena. Če so plačila poravnana z zamudo, lahko dobavne roke ustrezno podaljšamo ali pa dobavo odklonimo.

5.4 Če dobavni rok ni izpolnjen zaradi višje sile, mobilizacije, vojne, stavke, pandemije ali drugih ovir, ki jih ni bilo mogoče predvideti, zanje ne moremo prevzeti odgovornosti in so te okoliščine nastopile po sklenitvi pogodbe oz. smo zanje šele takrat izvedeli, se dobavni rok ustrezno podaljša. V primeru višje sile si pridržujemo pravico, da naročila ne izvedemo, brez da bi s strani stranke zaradi tega nastali do nas kakršni koli zahtevki. To velja tudi v primeru nepredvidljivih dogodkov, ki vplivajo na delovanje naših dobaviteljev in tako oni kot tudi mi zanje ne moremo prevzeti odgovornosti.

5.5 Če je dobava pošiljke na željo kupca ali iz vzrokov, za katere odgovarja kupec, preložena na kasnejši čas, imamo pravico do zaračunanja stroškov, ki nastanejo zaradi dodatnega časa skladiščenja in pričnejo teči en mesec po potrjeni izpolnitvi pogojev za odpremo pošiljke, pri čemer zaračunani stroški ležarine ne presegajo 0,5 % vrednosti blaga za vsak dan skladiščenja po dobavnem roku. Znesek ležarine je omejen na 5% vrednosti blaga, razen, če so zaradi skladiščenja za nas dokazljivo nastali še višji stroški.

5.6 Delne dobave so dopustne.

5.7 V primeru, da kupec naroči le skupno dolžino posameznega produkta, lahko prodajalec dobavi produkt v pakiranjih po lastni izbiri.

5.8 Za obračun sta odločilni količina in teža, ki smo ju prevzeli iz naše tovarne ali odpremili kupcu.

5.9 Kupec nam je dolžan posredovati svojo davčno številko ter druge podatke in dokazila, ki so potrebni za preverjanje in uveljavljanje oprostitve plačila davka. Če kupec teh obveznosti ne izpolni pravočasno, dobave ne bomo obravnavali kot dobavo z oprostitvijo plačila davka. V tem primeru imamo pravico, da pri posamezni dobavi obračunamo in zahtevamo plačilo davka na dodano vrednost. Če smo zaradi netočnih podatkov, ki jih je kupec posredoval, posamezno dobavo napačno obravnavali kot dobavo z oprostitvijo plačila davka, nas je kupec dolžen razbremeniti davčne obveznosti in vseh morebitnih dodatnih stroškov.

 1. Prevzem rizika med pošiljanjem

Zavarovanje rizika med pošiljanjem od prodajalca do kupca sklepamo zgolj na izrecno željo kupca. Stroške nosi kupec.

 1. Dobava in uporaba programske opreme

7.1 V primeru dobave programske opreme je kupcu dodeljena neizključna in neprenosljiva pravica do uporabe programske opreme in pripadajoče dokumentacije za delovanje proizvoda, za katerega je programska oprema dobavljena. Kupec ima pravico do izdelave varnostne kopije, drugo razmnoževanje ni dovoljeno. Zaznamkov avtorskih pravic, serijskih številk ter drugih identifikacijskih označb programske opreme ni dovoljeno odstraniti ali spreminjati.

7.2 Kupec je z ustreznimi ukrepi dolžan preprečiti nepooblaščen dostop tretjih oseb do programske opreme in dokumentacije. Originalni nosilec podatkov in varnostno kopijo je kupec dolžan hraniti na varnem mestu in v prostoru, ki je nepooblaščenim tretjim osebam nedostopen. Kupec je dolžan svoje zaposlene posebej opozoriti na spoštovanje omenjenih dobavnih pogojev in upoštevanje določbe o avtorskih pravicah.

 1. Odškodninska odgovornost

8.1 Odgovarjamo zgolj za škode, ki so nastale po naši krivdi, namerno in zaradi hude malomarnosti. Za škodo, povzročeno na ljudeh, ne odgovarjamo. Stopnjo krivde je oškodovanec dolžan dokazati. Za posredno škodo zaradi pomanjkljivosti proizvoda, premoženjsko škodo in škodo, ki so jo povzročile tretje osebe, ne odgovarjamo.

Odškodninski zahtevki iz naslova manjše malomarnosti niso mogoči. To ne velja za osebno škodo na ljudeh. Razen osebne škode na ljudeh jamstvo prevzemamo zgolj v primeru, ko oškodovanec dokaže, da je bila škoda povzročena zaradi grobe malomarnosti.

Odškodninski zahtevki zaradi neizvedene seznanitve kupca s stvarnimi napakami proizvoda, do katere je prišlo zaradi naše malomarnosti, pri čemer opustitev seznanitve ni povzročila stvarne škode, so izključeni, razen, če smo od kupca prejeli dodatno pisno izrecno naročilo svetovalnih storitev, ki so bile posebej zaračunane. Enako velja za odškodninske zahtevke, ki jih kupec utemeljuje z argumentom, da z naše strani naj ne bi bil obveščen o določeni možnosti uporabe; tudi tovrstni zahtevki so izključeni. V primeru dvoma velja, da nismo prevzeli naročila o svetovanju. Naša zakonsko predpisana odgovornost v skladu s slovenskim Zakonom o odgovornosti za proizvode ostane v veljavi ne glede na gornje določbe.

8.2 Naša odgovornost za izgubo ali spremembo podatkov je omejena na običajni strošek ponovne izdelave, ki bi bil potreben v primeru redne ali izredne izdelave varnostne kopije zaradi nevarnosti.

8.3 V primeru, da kupec izvede nadaljnjo predelavo naših proizvodov ali pa v naš proizvod vgradi svoj lastni proizvod velja naslednje: do kupca nimamo obveznosti pregleda, seznanjanja ali opozarjanja glede primernosti naših proizvodov za izbrane načine nadaljnje predelave oz. vgrajevanja s strani kupca. Tudi če se izkaže, da v nasprotju s pričakovanjem kupca temu ni tako, odgovornosti ne prevzemamo.

8.4 Opustitev kritične uporabe: kupca opozarjamo, da naše blago in storitve niso primerni niti za vgradnjo v letala, helikopterje, drone, balone na vroč zrak, vesoljska plovila ali transportna vesoljska plovila itn., niti za kakršno koli drugo uporabo v zračnem ali vesoljskem prometu. Posledično se kupec do nas kot dobavitelja na podlagi te določbe zavezuje, da bo opustil tovrstno uporabo našega blaga ali storitev za zgoraj navedene namene ter da tretjim osebam ne bo omogočal dostopa do našega blaga in storitev za omenjene namene. Če kupec to obveznost krši, nam je dolžan povrniti vsakršno škodo, ki nastane iz tega naslova. Če kupec ali tretja oseba zaradi omenjene protipravne uporabe našega blaga in storitev utrpi škodo, smo oproščeni kakršne koli povrnitve škode.

 1. Reklamacije in jamstvo

Dokazno breme, da je bila pomanjkljivost oz. stvarna napaka prisotna že ob prevzemu naročenega blaga, nosi kupec. Jamstvo za dobavljeno blago je 6 mesecev. Predpogoj za jamstveni zahtevek je vselej takojšnja reklamacija v skladu s splošnimi pogoji poslovanja in takojšnji pregled ter kontrola blaga ob dobavi. Reklamacija se poda obvezno v pisni obliki in mora vsebovati natančen opis pomanjkljivosti.

9.1 V primeru pravočasno podane reklamacije lahko kupec zahteva odpravo pomanjkljivosti (izboljšava ali zamenjava). Če sta neuspešna dva poskusa odprave pomanjkljivosti (neuspešna naknadna izpolnitev), če odpravo pomanjkljivosti zavrnemo ali pa je odprava tehnično neizvedljiva in finančno nesorazmerna, lahko kupec zahteva znižanje cene ali zamenjavo.

9.2. Za poškodbe dobavljenega blaga zaradi naravne obrabe, poškodbe nastale po prevzemu blaga ali zaradi nestrokovnega ravnanja jamstva ne prevzemamo.

9.3. Kupec nam je dolžan zagotoviti potreben čas in omogočiti priložnost za odpravo pomanjkljivosti.

9.4. Naše odgovornosti in obveznosti iz naslova jamstva prenehajo veljati, če je kupec ali tretja oseba sama poskušala odpraviti pomanjkljivosti oz. napake ali izvedla spremembe na dobavljenem proizvodu, ali če so bili uporabljeni deli, ki jih nismo mi dobavili ali dali na razpolago.

9.5. Če se zaradi poslovne ustrežljivosti odločimo, da bomo prevzeli vrnjeno blago, si pridržujemo pravico do obračuna stroškov v višini 25 % vrednosti blaga, vendar minimalno vsaj v vrednosti 50 EUR. O prevzemu vrnjenega blaga se je treba z nami predhodno uskladiti.

Izvedba prevzema je odvisna od naslednjih kriterijev:

- ali je bil proizvod kupljen pri nas;

- izhajajoč iz datuma dobave proizvod ne sme biti starejši od 6 mesecev;

- predmet vračila mora biti nepoškodovan, funkcionalen in originalno zapakiran artikel iz našega kataloga v standardni embalaži ali dolžini;

Vračilo proizvodov iz sortimenta EPIC in artiklov nestandardnih dolžin ali artiklov izdelanih po naročilu, je praviloma izključeno. Po odobritvi sprejema vračila z naše strani v obliki pisne potrditve, kupec odpremi blago za vračilo po predhodni napovedi in na lastne stroške. Nenapovedanih vračil ne sprejemamo in jih vračamo na stroške kupca.

9.6 Jamstvo zagotavljamo zgolj za lastnosti naših proizvodov, ki smo jih za proizvode izrecno in pisno navedli. Za lastnosti, ki jih predpostavlja kupec, a z nami niso bile predhodno pisno dogovorjene, ne jamčimo. Izključeno je tudi jamstvo za s strani kupca pričakovane možnosti uporabe proizvodov.

Proizvode, ki odstopajo od naročila, lahko dobavimo, če predmetni proizvodi izkazujejo značilnosti, o katerih smo se s kupcem izrecno in pisno dogovorili (npr. v skladu s produktnim listom). Do tovrstne dobave smo upravičeni tudi v primeru, ko proizvajalec določenega proizvoda spremeni način izdelave oz. kakovost proizvoda, pri čemer pa s tem niso spremenjene lastnosti proizvoda, ki so bile dogovorjene s kupcem.

 1. Plačilni pogoji

Za nove ali blokirane kupce je plačilo možno le preko predračuna. Za že obstoječe kupce podjetja LAPP, d.o.o., ki oddajo naročilo preko spletne trgovine, veljajo do sedaj dogovorjeni plačilni pogoji. Račun izdamo praviloma naslednji delovni dan po odpremi pošiljke. Če pošiljanje pošiljke, ki je pripravljena za dobavo, ne more biti izvedeno iz razlogov, ki so na strani kupca, se račun kljub temu izda in ima dogovorjeno zapadlost. Če ni drugače dogovorjeno, naši računi zapadejo v plačilo praviloma v 15. dneh od dobave blaga.

10.1 V primeru zamude s plačilom imamo pravico do obračuna zakonsko določenih zamudnih obresti. Uveljavljanje nadaljnje škode ni izključeno. Plačila se vedno prištejejo k najstarejšemu zapadlemu dolgu, vključno s pripadajočimi obrestmi - katerih poplačilo se izvede pred samo glavnico dolga.

10.2 Kupec ima pravico do kompenzacije le takrat, ko so terjatve nesporne ali pravnomočno ugotovljene. V primeru nespornih terjatev se lahko uveljavlja pridržna pravica, razen če se uveljavljajo stvarne napake.

10.3 Plačilo našega računa brez pridržka velja kot sprejem naše storitve brez pridržka in kot odpoved pravice za morebitno pogodbeno kazen.

 1. Pridržek lastništva

11.1 Blago, ki ga dobavimo, ostaja v naši lasti vse do prejema celotnega plačila iz pogodbe.

11.2 Če je blago že bilo v celoti plačano, ima kupec pravico do obdelave tega blaga in njegove nadaljnje prodaje. Pravica do nadaljnje prodaje obdelanega blaga ne velja, če je bila s strani tretje stranke podana zahteva, da kot dobavitelj preprečimo nadaljnjo prodajo blaga. Kupec je do nadaljnje prodaje dobavljenega blaga, ki ni bilo predmet njene obdelave, upravičena zgolj v primeru, ko je z naše strani v ta namen pridobila izrecno pisno soglasje.

Če gre za blago, ki ga kupec še ni plačal, ima pravico do obdelave in morebitne nadaljnje prodaje blaga zgolj do preklica. V zvezi z nadaljnjo prodajo blaga, ki ga kupec ni obdelal, velja določba iz prejšnjega odstavka.

V času trajanja pridržka lastninske pravice kupcu ni dovoljena zastavitev blaga ali njegova izročitev za namen zavarovanja.

11.3 V primeru obdelave, povezave in pomešanja blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice, z drugim blagom in stvarmi, ki niso bili dobavljeni z naše strani, nam kot dobavitelju pripada solastninska pravica na novi stvari, v skladu z razmerjem med vrednostjo na računu in vrednostjo obdelanega blaga ali stvari v trenutku obdelave, povezave, ali pomešanja blaga. Če kupec postane izključni lastnik nove stvari, se pogodbeni stranki že sedaj strinjata, da nam kupec priznava solastništvo drugega predelanega blaga in stvari, v skladu z razmerjem med vrednostjo na računu za obdelano, povezano ali pomešano blago in vrednostjo drugega obdelanega, z drugim blagom povezanega in pomešanega blaga ali stvari. Stroški dela, skupni stroški in drugi faktorji pri kalkulaciji, ki vplivajo na stroške, se pri izračunu vrednosti naše solastninske pravice ne upoštevajo. Za namen ugotovitve našega solastninskega deleža nam je kupec na našo zahtevo vedno dolžan omogočiti vpogled v kalkulacije v zvezi z uporabo blaga.

11.4 Pri storitvenih in izvajalskih pogodbah, ki jih kupec sklepa s tretjimi osebami in ob njihovi izpolnitvi naš pridržek lastninske pravice preneha veljati, je terjatev za opravljene storitve in izvajalska dela kupca v višini zneska računa za predelano blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, že sedaj odstopljena v našo korist; ta odstop terjatve sprejemamo.

11.5 Do našega preklica ima kupec pooblastilo za izterjavo terjatev, ki so predmet predhodnega odstopa v našo korist, in sicer v lastnem imenu za naš račun. Če kupec ne izpolnjuje obveznosti do nas ali pa je njegovo premoženje predmet zaplembe ali odvzema, pooblastilo za izterjavo preneha veljati tudi brez našega preklica, če je proti kupcu podan zahtevek za stečajni postopek ali pa je ta že uveden oz. če obstaja nevarnost, da nam zasežena denarna sredstva ne bodo mogla biti izplačana.

Pri obročnih plačilih v zvezi s terjatvami za storitve in izvajalska dela, ki so predmet delnega odstopa v našo korist, je kupec dolžan delno plačilo najprej zaračunati za del terjatev, ki niso predmet odstopa v našo korist. Med nami in kupcem na podlagi obročnih plačil, ki jih je kupec izterjal, vedno najprej velja kot poplačan tisti del terjatve, ki ni bil odstopljen v našo korist.

11.6 Pooblastilo za izterjavo kupca ne pooblašča za izvajanje faktoringa. Prav tako se ne strinjamo z odstopom terjatve, ki nam je bila odstopljena in izhaja iz nadaljnje prodaje blaga in stroškov dela, v okviru pogodbe o faktoringu.

11.7 Pri plačilih s čekom ali menico naš pridržek lastninske pravice in zavarovanje terjatve ostaneta nespremenjena v veljavi, dokler nismo razbremenjeni celotne odgovornosti iz menic in čekov.

11.8 Na našo zahtevo nam je kupec dolžan v zvezi z blagom, ki spada v preostalo obdobje veljavnosti našega pridržka lastninske pravice, posredovati informacije. Na našo zahtevo je kupec dolžan imenovati druge imetnike pridržka lastninske pravice in dolžnike terjatev, ki so bile odstopljene v našo korist, vsem omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni za izterjavo terjatev, dati na razpolago vsa potrebna gradiva, zlasti pogodbe in račune ter dolžnika na našo zahtevo vedno seznaniti z odstopom terjatev v našo korist. Kupec nam je na našo zahtevo vedno dolžan predložiti najavo o odstopu terjatev. Kupec nas je dolžan nemudoma obvestiti o vsakršnem zmanjšanju obsega pravic iz lastninskega pridržka ali iz drugih vrst zavarovanj, zlasti v primerih zastavitve.

11.9 V primeru ravnanja kupca, ki krši pogodbeni dogovor, zlasti v primerih zamude s plačilom s terjatvijo iz poslovnega odnosa ter v primerih zaplembe ali odvzema kupčevega premoženja, prenehanja plačevanja, ko je proti kupcu predlagan ali uveden stečajni postopek ali pa kupec svoje upnike pozove k izvensodni poravnavi, imamo po predhodnem predlogu naknadnega plačilnega roka pravico do odstopa od pogodbe in vračila dobavljenega blaga.

11.10 Zavezujemo se, da bomo zavarovanja, ki nam pripadajo, na poziv kupca sprostili, če bo vrednost naših zavarovanj vrednost zavarovanih terjatev presegala za 20 %; izbira zavarovanj, ki bodo sproščena, je v naši pristojnosti.

 1. Avtorske pravice in konstrukcijske spremembe

>Pridržujemo si lastninske in avtorske pravice na predračunih, skicah in drugih gradivih. Dostop tretjih oseb do omenjenih gradiv brez naše izrecne privolitve ni dovoljen. V smislu novih spoznanj in izboljšav si pridržujemo pravico do sprememb v konstrukciji in izvedbi.

 1. Nadaljnja dobava blaga v tujino

V primerih nadaljnje dobave blaga v tujino s strani domačega kupca je kupec dolžan v okviru lastne odgovornosti preveriti, če blago, ki je namenjeno izvozu, ustreza lokalnim zakonskim in pogodbenim omejitvam v tujini.

 1. Prepoved ponovnega izvoza v Rusko federacijo

14.1 Kupec ne sme v Rusko federacijo ali za uporabo v Ruski federaciji neposredno ali posredno prodajati, izvažati ali ponovno izvažati katerokoli blago, dobavljeno v okviru ali v povezavi s to pogodbo, ki spada v področje uporabe 12g. člena Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014.

14.2 Kupec si bo po svojih najboljših močeh prizadeval zagotoviti, da zaveze iz odstavka (14.1) ne bodo kršile tretje osebe, ki sodelujejo v morebitni nadaljnji prodajni verigi, vključno z morebitnimi preprodajalci.

14.3 Kupec se zavezuje vzpostaviti in vzdrževati ustrezen nadzorni mehanizem za odkrivanje ravnanja tretjih oseb v prodajni verigi, vključno z morebitnimi preprodajalci, ki bi lahko onemogočili namen odstavka (14.1).

14.4 Vsakršna kršitev zavez iz odstavkov (14.1), (14.2) ali (14.3) pomeni bistveno kršitev splošnih pogojev poslovanja oz. pogodbe sklenjene s prodajalcem. V tem primeru ima prodajalec pravico do ustreznega pravnega sredstva, vključno z, vendar ne omejeno na:

 • takojšnjo odpoved te pogodbe iz upravičenega razloga; in
 • pogodbeno kazen v višini 25% celotne neto vrednosti zadevnega naročila, pri čemer sme kupec dokazati, da škoda bodisi ni nastala, bodisi da je bistveno nižja od pogodbene kazni.

14.5 Kupec je dolžan nemudoma obvestiti prodajalca o vseh težavah v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz odstavkov (14.1), (14.2) ali (14.3), vključno z vsemi relevantnimi aktivnostmi tretjih oseb, ki bi lahko onemogočile izvajanje zavez iz odstavka (14.1). Kupec je dolžan prodajalcu dati na voljo vse informacije v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti iz odstavkov (14.1), (14.2) in (14.3) in sicer najkasneje v roku dveh koledarskih tednov po prejemu zahteve prodajalca za posredovanje takšnih informacij.

 1. Varstvo podatkov

Varstvo podatkov v podjetju LAPP obravnavamo zelo resno. Kupec se lahko o načinu in obsegu shranjevanja osebnih podatkov podrobno seznani pod rubriko „Izjava o varstvu podatkov“, ki se nahaja na naši spletni strani in jo sprejema kot zavezujočo.

Podjetje LAPP ima pravico do zbiranja, obdelave, shranjevanja in rabe podatkov za namene, ki so navedeni v njegovi Izjavi o varstvu podatkov. Kupec v zvezi s tem podaja svoje izrecno soglasje. Pri ravnanju z osebnimi podatki podjetje LAPP dosledno upošteva veljavno zakonodajo, ki se nanaša na varstvo podatkov.

Podjetje LAPP za izvajanje uporabniških razmerij uporablja tudi t.i. „piškotke“, majhne tekstovne datoteke, ki omogočajo ponovno prepoznavanje uporabnika. Več informacij o piškotkih je na voljo v Izjavi o varstvu podatkov.

Kupec ima vedno pravico do brezplačnega vpogleda v svoje osebne podatke, ki so shranjeni pri upravljavcu podatkov. Informacija o shranjenih podatkih se posreduje v pisni obliki. Fizične osebe morajo k vlogi za pridobitev informacije o shranjenih podatkih, ki jo naslovijo na LAPP d.o.o., Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, obvezno priložiti kopijo uradnega osebnega dokumenta s sliko, pravne osebe pa aktualni izpisek iz poslovnega registra.

Kupec lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje v zvezi s shranjevanjem njegovih osebnih podatkov ali pa od upravljavca zbirke osebnih podatkov, pri katerem so njegovi osebni podatki shranjeni, zahteva popravek podatkov. V ta namen zadostuje sporočilo poslano na elektronski naslov info.si.lso@lapp.com. Če umakne privolitev za shranjevanje in obdelavo svojih osebnih podatkov, kupec ne more uporabljati spletne trgovine ali drugih prodajnih poti podjetja LAPP, d.o.o..

Kupec je nadalje seznanjen, da varstva podatkov pri prenosu podatkov prek spleta glede na trenutno stanje tehnologije še ni mogoče popolnoma zagotoviti. Kupec v tem oziru sam skrbi za varnost podatkov, ki jih posreduje prek spleta.

Kupec soglaša, da podjetje LAPP pridobi podatke o njegovi boniteti, če ima za to upravičen interes. Takšen interes je izkazan na primer takrat, ko se poslabša plačilna disciplina ali pa v primeru, ko kupec, ki je do sedaj plačeval s predplačilom, izrazi zahtevo, da preide na plačilo po računu.

Izjava o varstvu podatkov se nahaja na: https://www.etrgovina-lappslovenija.si in https://lappslovenia.lappgroup.com.

 1.  Sodna pristojnost in končne določbe

Kraj izpolnitve za vse obveznosti iz te pogodbe, še zlasti za plačilo kupnine ter sodna pristojnost, je Maribor, Slovenija. Kot dobavitelj smo upravičeni sprožiti pravni spor tudi pri sodišču, ki je pristojno za sedež kupca. Uporablja se izključno slovensko pravo. Veljavnost enotnih pravil Združenih narodov za kupoprodajno pravo pri mednarodnih pogodbah (CISG) je izključena.

Če so posamezne pogodbene določbe neveljavne ali postanejo neveljavne, ostale določbe ostanejo nespremenjene v veljavi, če iz celotne pogodbe kljub delni neveljavnosti izhaja smiselna ureditev pogodbenega razmerja.

 

Ti splošni pogoji poslovanja se nahajajo na uradni spletni strani prodajalca in so priloga ter sestavni del vsake ponudbe, pogodbe ali naročila.

Pogodbeni stranki lahko s posebnimi dogovori v pogodbi posamezna določila uredita tudi drugače, kot jih opredeljujejo ti splošni pogoji poslovanja.

 

Pogoji poslovanja so bili nazadnje spremenjeni 21.3.2024

 

 

LAPP, d.o.o.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pošljite nam E-mail ali pa nas pokličite na +386 2 42 13 550